โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
ท่านสิทธิโชติ อินทรวิเศษ (อ่าน 7132) 09 ต.ค. 54
นางสุดคนึง อาจชอบการ (อ่าน 5878) 09 ต.ค. 54
ดร.จำนงค์ ธนะภพ (อ่าน 5839) 09 ต.ค. 54
ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ (อ่าน 6251) 09 ต.ค. 54