โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปวีณา คงเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : paveena.rom@gmail.com