โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปทุมภรณ์ จิตรแก้ว
ครู คศ.2